ДАМИАН ВАТОПЕДСКИЙ
Том XIII , С. 715-717
опубликовано: 13 декабря 2011г.

ДАМИАН ВАТОПЕДСКИЙ

[греч. Ϫαμιανὸς Βατοπεδινός], иером., греч. мелург (нач. 3-й четв. XVII - сер. 1-й четв. XVIII в.).

Ссылки на муз. произведения Д. В. и их подборки встречаются во мн. греч. певч. рукописях поствизант. периода, гл. обр. кон. XVII в. и более поздних. В ряде рукописей он назван Дамианом монахом (напр., Анфология. Ath. Xen. 114. Fol. 119v - 144v, 163v-175v, XVIII в.; см.: Στάθης. Χειρόϒραφα. T. 2. Σ. 30-31), в других - Д. В. (наиболее показательны 2 списка Анфологии Пападики - Анастасиматария Хрисафа Нового: Ath. Philoth. 134. Fol. 117v, 203, кон. XVII в., Ath. Iver. 968. Fol. 177, 492, 495, 1724 г.; Матиматарий - Калофонический Ирмологий. Ath. Doch. 310. Fol. 246v, 2-я пол. XVIII в.; Анфология Пападики. Ath. Xeropot. 313. Fol. 284v - 314, 1794 г.). В некоторых источниках Д. В. назван священником (ἱερεύς - Ath. Pantel. 967. Fol. 139v - 155, нач. XVIII в.), чаще в надписаниях распевов упомянут как иеромонах (Анфология Пападики. Ath. Cutl. 449. Fol. 113, 115v, XVII в.; Анфология Пападики - Анастасиматарий. Ath. Pantel. 1016. Fol. 193v, 1728 г.; Анастасиматарий - Анфология Пападики. Ath. Dionys. 578. Fol. 196-200v, 2-я пол. XVIII в.; Анфология Пападики. Ath. Doch. 338. Fol. 207v - 212, 1767 г.; Пападики. Ath. Paul. 132. P. 311, 1774 г.; Анфология Пападики. Ath. Xen. 123. P. 301, 2-я пол. XVIII в., и др.). Его имя есть в алфавитном каталоге антиохийского архидиак. Никифора Кантуниариса Хиосского (Ath. Xeropot. 318, нач. XIX в.) и в «Большом Теоретиконе» Хрисанфа из Мадита (Σ. 35. § 54).

В автографах иером. Иверского мон-ря Космы Македонца, мелурга, превосходного писца, ученика Германа, митр. Нов. Патр (о Косме см.: Καραϒκούνης. 2003. Σ. 370-374), уточняется, что Д. В. был игуменом: «...другая Честнейшая осмогласная, Дамиана, кафигумена Ватопедского, моего ученика» (Анфология. Ath. Iver. 1052. Fol. 22v, 1680 г.), «Дамиана, проигумена Ватопедского» (Анфология Пападики - Анастасиматарий Хрисафа Нового. Ath. Stauronik. 165. Fol. 305v, посл. четв. XVIII в.; см.: Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 3. Σ. 560). Косма неск. раз упоминал в рукописях о том, что Д. В. был его учеником: помимо указанной выше записи в Анфологии 1680 г., в Анастасиматарии Хрисафа Нового 1678 г. (Ath. Pantel. 919. Fol. 98v: «Дамиана, иеромонаха, моего ученика, «Хвалите Господа...», глас 1-й плагальный»), в Анфологии Пападики - Анастасиматарии Хрисафа Нового посл. четв. XVIII в. (Ath. Stauronik. 165. Fol. 193: «...другая Честнейшая осмогласная, Дамиана, иеромонаха Ватопедского, моего ученика, глас 1-й»), в Пападики 1686 г. (Ath. Iver. 970. Fol. 81v, с точно таким же надписанием) и в др. Любовь и уважение, к-рые питал Косма к своему ученику, раскрываются во фразе, приписанной к кратиме Д. В. в том же иверском кодексе: «Прибавление моего Дамиана» (Fol. 185v).

Д. В. выделялся и как учитель пения. Его учениками были двое из наиболее выдающихся мелургов поствизант. периода: Панайотис Халацоглу (самый известный протопсалт Великой ц. после Панайотиса Хрисафа Нового), согласно свидетельству свящ. Павла Фита в Пападики сер. XVIII в. (Ath. Iver. 987. Fol. 395v): «Дамиана, иеромонаха Ватопедского, и учителя кир Панайотиса [Халацоглу]» (см.: Στάθης. 1997. Σ. 303. Σημ. 34; Χατζηϒιακουμής. 1980. Σ. 39), и Петр Берекет, протопсалт храма св. Константина, строителя К-поля (см.: Παπαδόπουλος. 1890; Πατρινέλης. 1969; Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 116; idem. 1980. Σ. 39, 90. Σημ. 162; Σ. 88. Σημ. 131; о Петре Берекете см.: Καραϒκούνης. 2003. Σ. 396-408). Cледов., Д. В. как учитель пения повлиял не только на святогорскую певч. традицию, но и на к-польскую. Характерно сообщение из Анфологии Пападического мелоса 1-й пол. XIX в. (Ath. Pantel. 912. Fol. 164v): «Честнейшая осмогласная распета Дамианом Ватопедским и учителем константинопольцев». Среди его учеников был также неизвестный создатель Анфологии Пападики нач. XVIII в. (Lesb. Leim. 238), согласно записи: «Другая Честнейшая осмогласная, творение нашего учителя и музыканта кир Дамиана иеромонаха» (Fol. 223v - 310, 314; см. также: Χατζιϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 113, 116). Сообщение, что Д. В. был учителем и протопсалтом в Молдо-Влахии (Анфология. Ath. Pantel. 967. Fol. 36v, нач. XVIII в.), не подтверждается др. свидетельствами.

Для определения хронологических рамок жизни и деятельности Д. В. имеют значение упоминания в рукописях Космы Македонца о Д. В. как об иеромонахе в 1678 г. (Ath. Pantel. 919), как о кафигумене в 1680 г. (Ath. Iver. 1052) и как о проигумене в более позднем кодексе Ath. Stauronik. 165. Имеется также неск. автографов Д. В.: Стихирари 1679 г. (Ath. Vatop. 1473) и 1680 г. (Ath. Laur. Ε. 16), Анастасиматарий - Анфология Пападики (Ath. Vatop. 1262, недатированный; см.: Χατζηϒιακουμής. 1980. Σ. 90. Υποσημ. 159), Анастасиматарий - Анфология (Ath. Karakall. 234, датирован 30 марта 1685 г.; см.: Στάθης. Χειρόϒραφα. Τ. 3. Σ. 455-458, здесь же автор делает предположение о том, что еще одна рукопись, хранящаяся в афонском мон-ре ап. Павла, является автографом Д. В.). Совпадение датировок автографов Д. В. и певч. рукописей его учителя объясняется тем, что Косма Македонец работал как профессиональный переписчик и в зрелом возрасте, а Д. В. писал кодексы в начале своего певч. поприща (как видно из их содержания), чтобы покрыть свои ученические расходы. В автографе Ath. Laur. Ε. 16 он написал о себе: «Юный в письме» (Χατζηϒιακουμής. 1980. Σ. 90. Υποσημ. 159). Кроме того, известно, что монахам было свойственно начинать изучение пения в зрелом возрасте.

Из муз. произведений Д. В. (краткий перечень см. в изд.: Χατζηϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 288-289) наиболее известен распев Песни Богородицы (Τιμιωτέρα) «Сущую Богородицу Тя величаем». Этот 2-хорный осмогласный богородичен представляет собой характерный образец матим Пападики, к-рый впосл. явился источником вдохновения для мн. мелургов и был широко распространен в греч. певч. источниках (напр., в Анфологии - Анастасиматарии Хрисафа Нового. Ath. Philoth. 134. Fol. 117v - 123, кон. XVII в., в Пападики письма Димитрия Лота. Ath. Paul. 132. P. 311-315, 1774 г.). Это произведение Д. В. было изложено в аналитической нотации Нового метода хартофилаксом Хурмузием (в Пападики. Athen. Bibl. Nat. S. Sepulchri. 704. Fol. 212v - 215v, 1-я пол. XIX в.; см. издание и комментарии М. Хадзиякумиса в брошюре-приложении к сборнику компакт-дисков: Μνημεία Εκκλησιαστικής Μουσικής. Σώμα 1. Οκτάηχα Μέλη και Συστήματα. Μέρος 1. Αθήναι, 2002. Τ. 1: Μέλη και Σχολιαζμοί, Συνθέτες - Ερμηνευτές; Τ. 2: Τα Μουσικά Κείμενα).

Пасапноарий утрени Д. В. «Хвалите Бога во святых Его» на 2-й плагальный глас в значительном числе рукописей характеризуется как «украшенный» (καλλώπισμα) (см., напр.: Анфология новейших распевов письма Димитрия Лота. Ath. Doch. 338. Fol. 87v - 91, 1767 г., Пападики письма Анастасия Ваиаса. Ath. Xeropot. 307. Fol. 183-206, 1767-1770 гг., Пападики. Ath. Paul. 132. P. 248-254, 1774 г.).

Д. В. принадлежит 2 мелодические версии херувимской: на 1-й глас, мало распространенная в греч. певч. рукописях (Анфология - Анастасиматарий Хрисафа Нового - Ирмологий письма Антония, свящ. и иконома Великой ц. Ath. Iver. 968. P. 177, 1724 г.; Ath. Pantel. 954. Fol. 89v - 103, сер. XVIII в.), и на 4-й глас, широко распространенная (зарегистрирована в 87 кодексах, наиболее важные списки: Ath. Iver. 1008, кон. XVII - нач. XVIII в.; Athen. Bibl. Nat. 2839. Fol. 337v - 338, 1-я пол. XVIII в.; Ibid. S. Sepulcri. 489, 1741 г.; Ath. Stauronik. 164. Fol. 222v - 223v, 1749 г.; Ath. Doch. 338, 1767 г.; Meteor. Metamorph. 92. Fol. 92v, 1772 г.; Ath. Laur. 1024. Fol. 163v - 164v, 1788 г.; Ath. Xeropot. 309, 1794 г.; Athen. Bibl. Nat. 2175. Fol. 365-365v, кон. XVIII в.; Ath. Dionys. 571. Fol. 250-251, 1807 г.). Херувимская на 4-й глас, одна из наиболее популярных в копировавшихся циклах херувимских, включалась в певч. сборники до XIX в., но не была переписана в нотации Нового метода.

2 причастна Д. В. «Хвалите Господа с небес», на 4-й глас и на 1-й плагальный глас, широко известны в рукописной традиции (см.: Χατζιϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 288-289). Переписаны с помощью нотации Нового метода хартофилаксом Хурмузием во 2-м томе его Пападики (Athen. Bibl. Nat. S. Sepulcri. 705. Fol. 116v - 117v, 126v - 127v).

2 калофонических ирмоса распева Д. В.: 3-го гласа «На Синайстей горе» (возможно, самое распространенное и известное произведение Д. В.) и 4-го гласа «Потрясошася людие» (᾿Εσείσθησαν λαοί), переведены в нотацию Нового метода и изданы протопсалтом Великой ц. Григорием (Καλοφωνικὸν Εἰρμολόϒιον. Κωνσταντινούπολις, 1835. Σ. 65-66, 81-83; см. также: Χατζιϒιακουμής. Χειρόϒραφα Τουρκοκρατίας. Σ. 288-289). 1-й ирмос представлен в рукописях Vatop. Dimitr. 43. Fol. 158, XVIII в. (см.: Lamberz, Λίτσας. 1978. Σ. 85), Пападики. Ydra. Iliou 579. Fol. 452IIv, кон. XVII в. (см.: Χαλδαιάκης. 2005. Σ. 109-110), Анастасиматарии Хрисафа Нового - Анфологии. Ath. Stauronik. 164. Fol. 324, 1749 г., и др. То же произведение Д. В. в Калофоническом Ирмологии письма Матфея Ватопедского (Ath. Karakall. 228, 1811 г.) присутствует в авторском изложении последнего с надписанием: «Изложено согласно преданию».

Кратима Д. В. на 1-й плагальный глас мало распространена в рукописной традиции (см., напр., 2 рукописи мон. Дамаскина Аграфорендиниота: Ath. Xeropot. 303: Соч. Петра Берекета, 1812 г.; Анфология. Ath. Xeropot. 288. Fol. 311v, нач. XIX в.).

Лит.: Χρύσανθος ἐκ Μαδύτων, ἐπ. Ϫυρραχίου. Θεωρητικὸν μέϒα τῆς μουσικῆς. Τερϒέστη, 1832. Σ. 354. Παράϒρ. 54; Παπαδόπουλος Γ. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ᾿ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ᾿Αθῆναι, 1890; Πατρινέλης Χ. Γ. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αθῆναι, 1969. Τ. 1. Τεῦχος 2̇ Πρωτοψάλται, Λαμπαδάριοι καὶ Ϫομέστικοι τῆς Μεϒάλης ᾿Εκκλησίας (1435-1821). Σ. 63-95. (Μνημοσύνη; 2); Lamberz E., Λίτσας Ε. Κ. Κατάλοϒος χειροϒράφων της Βατοπεδινής Σκήτης Αϒίου Ϫημητρίου. Θεσσαλονίκη, 1978. Σ. 82. (Κατάλοϒοι Ελληνικών Χειροϒράφων Αϒίου ´Ορους; 1); Χατζηϒιακουμής Μ. Χειρόϒραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής, 1453-1820: Συμβολή στην ´Ερευνα του Νέου Ελληνισμού. Αθήνα, 1980; Στάθης Γ. Θ. ῾Αϒιορειτικὴ μελουρϒία // Τὸ ῞Αϒιον ῎Ορος χθές - σήμερα - αὔριο̇ Ϫιεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 1996. Σ. 303; Καραϒκούνης Κ. Χ. Η Παράδοση και Εξήϒηση του Μέλους των Χερουβικών της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μελοποιίας̇ Ϫιδακτορική διατρίβη. Αθήνα, 2003. Σ. 396-408; Χαλδαιάκης Α. Γ. Τα Χειρόϒραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Νησιωτικὴ ῾Ελλάς̇ Κατάλοϒος περιϒραφικὸς τῶν χειροϒράφων κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκας τῶν ῾Ιερῶν Ναῶν, ὡς καὶ λοιπών συλλοϒῶν τῆς Νησιωτικῆς ῾Ελλάδος. ᾿Αθῆναι, 2005. Τ. 1. Σ. 109-110.
К. Карангунис
Рубрики
Ключевые слова
См.также