Добро пожаловать в один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии
Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

КОРАИС
Т. 37, С. 620-624 опубликовано: 27 июля 2019г.


КОРАИС

А. Кораис. Портрет (Б-ка-музей Типальдосов-Иаковатосов в Ликсури на о-ве Кефалиния, Греция)
А. Кораис. Портрет (Б-ка-музей Типальдосов-Иаковатосов в Ликсури на о-ве Кефалиния, Греция)

А. Кораис. Портрет (Б-ка-музей Типальдосов-Иаковатосов в Ликсури на о-ве Кефалиния, Греция)
Адамантиос [Корай Адамантий; греч. Κοραῆς ᾿Αδαμάντιος] (27.04.1748, Смирна (ныне Измир, Турция) - 6.04.1833, Париж), представитель новогреч. Просвещения, филолог, писатель, деятель национально-освободительного движения.

Биография

К. род. в семье состоятельного торговца Иоанниса Кораиса, который происходил с о-ва Хиос, но в связи с необходимостью организации своего предприятия переселился в крупный торгово-промышленный центр Средиземноморья - Смирну. Иоаннис пользовался у соотечественников высоким авторитетом: он был избран старейшиной, являлся председателем хиосского землячества в Смирне, эпитропом подворья Гроба Господня и местной больницы. Мать К., Фомаида, была дочерью дидаскала Адамантиоса Рисиоса, известного благодаря своей просветительской деятельности (впосл. его богатейшая б-ка досталась в наследство К.). Из др. родственников К. с наукой были связаны Игнатий Пертидзис и иером. Кирилл, преподававший греч. филологию на Хиосе.

К. и его младший брат Андреас поступили в Евангельскую школу Смирны, к-рой руководил знаменитый книжник мон. Иерофей Дендринос. Это учебное заведение было основано в 1733 г. греческим православным епископом, но в 1747 г. по инициативе крупного торговца Пантелеимона Севастопулоса перешло под опеку британского консульства и с тех пор фактически находилось под контролем Великобритании. К. с молодости увлекался философией и лингвистикой. В период обучения в Евангельской школе он был тесно связан с кальвинист. пастором голл. консульства в Смирне Бернхардом Койном и монахами-иезуитами, которые помогли ему в освоении европейских языков. Наряду с итал., франц. и нем. языками К. брал уроки латыни и иврита.

В 1771 (или в 1772) г. К. отправился по торговым делам в Голландию. «Свободолюбивая» Европа очаровала К. на всю жизнь, он мало заботился о делах предприятия отца, посвящая свое время занятиям искусством и наукой. К. нанял педагогов, дававших ему уроки геометрии, иностранных языков, игры на гитаре и фехтования, каждую субботу посещал оперу. В июне 1778 г. К. вернулся в Смирну из-за того, что открытое им представительство торговой фирмы отца оказалось в тяжелом финансовом положении. По пути домой он посетил Вену, где встретился со своим дядей, архиеп. Софронием Белградским.

4-летнее пребывание в Смирне негативно сказалось на состоянии здоровья К. Кроме того, он стал испытывать частые приступы меланхолии. В конце концов родители вняли настойчивым просьбам сына и благословили его продолжить обучение за границей. В 1782 г. К. опять отправился в Европу, как оказалось, навсегда. 9 окт. 1782 г. он прибыл во франц. г. Монпелье и поступил на медицинский фак-т местного ун-та. В этом учебном заведении преподавали такие известные ученые, как П. М. О. Бруссоне и Ж. А. Шапталь. К. сочетал занятия медициной, биологией и химией с чтением античных и совр. философов (Д. Юма, К. А. Гельвеция, Вольтера). В июле 1783 г. умер его отец, а через год скончалась мать. Смерть родителей поставила К. в затруднительное положение. Финансовую поддержку ему оказывали друзья и родственники. К. был вынужден заняться коммерческими переводами англ. и нем. медицинской лит-ры на франц. язык. Кроме того, он перевел «Катехизис» Московского митр. Платона (Левшина). В 1785 г. обучение К. оплатил свт. Макарий Нотара, митр. Коринфский, один из составителей «Добротолюбия» и лидеров традиционно-просветительского движения колливадов. В 1787 г. К. завершил написание диссертации Medicus Hippocraticus и получил звание доктора медицины.

Первоначально К. планировал по окончании учебы стать врачом на одном из Ионических о-вов, но потом изменил намерение и с мая 1788 г. поселился в Париже. На протяжении 10 лет он занимался переводом медицинской лит-ры на франц. язык. В Париже К. испытал сильное влияние франц. просветителей и идеологов буржуазной революции. В 90-х гг. XVIII в. в печати стали появляться его первые значимые самостоятельные труды. В 1796 г. он опубликовал во франц. ж. «Magazin Encyclopèdique» филологическое исследование, посвященное античному оратору Динарху, в 1798 г.- «Историю медицины и хирургии» англ. автора У. Блэка с собственными комментариями и подобранными им выдержками из античной литературы. По протекции Шапталя К. принял участие в переводе на франц. язык «Географии» Страбона, за что был награжден пожизненной пенсией в 2 тыс. франков.

На деньги купцов с о-ва Хиос К. начал издательскую деятельность, ориентированную на соотечественников. Он подготовил переводы античных классиков на новогреческий язык, а его произведения были направлены против османского ига и призывали греков к борьбе за независимость.

В 1798 г. К. издал свой манифест - «Братское наставление» (᾿Αδελφικὴ Διδασκαλία. Παρίσι, 1798). Этот текст стал ответом на «Отеческое наставление» (Πατρικὴ Διδασκαλία. Κωνσταντινούπολις, 1798) прп. Афанасия Паросского (Парийского) и был написан по случаю смерти знаменитого революционера и борца за освобождение Балкан К. Ригаса Велестинлиса. В манифесте К. выступил за широкое распространение зап. просвещения и критиковал консервативную позицию части духовенства, обвинив их в пропагандировании покорности тур. власти. Полемика между К. и Афанасием Парийским продолжилась в переписке. К. перевел на греческий язык «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 г. (под заголовком «Права человека и гражданина») и ряд др. либеральных правовых и политических текстов.

Предпринятое К. научное комментированное издание древнегреч. авторов - «Греческая библиотека» (῾Ελληνικὴ Βιβλιοθήκη. Παρίσι, 1805-1827) также было призвано способствовать борьбе за освобождение Греции. К. полагал, что греч. революция невозможна без предварительного духовного подъема народа и обращения соотечественников к своим историческим корням. «Греческая библиотека» до сих пор не потеряла своего значения и регулярно переиздается. Осуществить издание этой серии К. помогли греческие купцы, особенно - известные меценаты братья Зосимады из Москвы. Нек-рые из сопровождавших каждый том предисловий и комментариев К., содержавших идеи демократизации культуры и национального возрождения, а также его рассуждения на тему образования были опубликованы отдельно под названием «Импровизированные суждения» (Αὐτοσχέδιοι Στοχασμοί. Βιέννα, 1815; Παρίσι, 1833).

В 1800 г. под псевдонимом Неустрашимый марафонец К. издал получившее широкое распространение стихотворение «Военная песня» - призыв к восстанию (в надежде на поддержку Наполеона). Основная идея в обращении к грекам под названием «Военный сигнал» (Σάλπισμα Πολεμιστήριον. ᾿Αλεξάνδρεια, 1801) и в политической брошюре «Что должны делать греки в сложившихся условиях» (Τί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικο κατὰ τὰς παρούσας περιστάσεις. Βενετία, 1805), к-рые нелегально распространялись в Греции, заключалась в том, что греч. общество должно как можно быстрее сбросить с себя тур. иго и начать развиваться по пути, указанному освобожденной Францией. Когда надежды на свержение тур. господства с помощью Наполеона рухнули, К. сосредоточился на просветительской деятельности, к-рая, по его мнению, должна способствовать духовному возрождению нации. Совместно с др. образованными греками он оказывал поддержку греч. учебным учреждениям и б-кам. К. посылал для них книги, химические и физические приборы и др. учебные материалы. Кроме того, он побуждал состоятельных соотечественников финансировать переводы зап. научной и философской лит-ры на греч. язык, а также оплачивать обучение одаренных юношей в Зап. Европе. Руководствуясь советами К., иеродиак. Неофит (Вамвас) реорганизовал школу на о-ве Хиос. Наряду с «Греческой библиотекой» К. опубликовал произведения античных философов и историков отдельными изданиями (в т. ч. собрание сочинений Страбона и Марка Аврелия со своими комментариями и предисловием).

А. Кораис. Скульптура. 1874 г. Скульптор И. Коссос (выполнена Г. Врутосом) (Афины)
А. Кораис. Скульптура. 1874 г. Скульптор И. Коссос (выполнена Г. Врутосом) (Афины)

А. Кораис. Скульптура. 1874 г. Скульптор И. Коссос (выполнена Г. Врутосом) (Афины)

В 1811 г. К. стал одним из инициаторов создания ж. «῾Ερμῆς ὁ Λόγιος», посвященного филологическим, философским и духовно-просветительским темам. В этом журнале К. стал постоянным автором и опубликовал многие исследования по проблемам греч. языка. На эту же тему написаны книги «Отмена схоластики» (Σχολαστικοκατάργησις. Παρίσι, 1818) и «Импровизированный трактат» (Διατριβὴ Αὐτοσχέδιος. Λειψία, 1819). В 1820 г. К. анонимно опубликовал собственный перевод богословского труда «Наставления трех епископов в связи с нарушением канонов католическим и православным клиром» (Συμβουλὴ τριῶν ἐπισκόπων. Λονδίνο, 1820).

К. активно поддерживал Греческую национально-освободительную революцию 1821-1829 гг., хотя и считал ее преждевременной (он прогнозировал антитур. восстание на сер. XIX в.). К. стал одним из основателей «Филэллинского комитета Парижа» (1825), созданного для сбора помощи восставшим и пропаганды освободительного движения среди греч. диаспоры и европейцев. Кроме того, он переписывался с известными политиками (напр., с Т. Джефферсоном) и учеными, публиковал статьи в европ. изданиях, стремясь расширить поддержку восставших греков.

В этот период К. продолжал издавать произведения античных авторов, стараясь выбрать тексты, наиболее соответствующие политическому моменту. В 1821 г. он опубл. «Политику» Аристотеля, сопроводив ее злободневным предисловием «Политические наставления» (Πολιτικὲς Παραινέσεις). С 1821 по 1827 г. К. издал ряд актуальных произведений Аристотеля, Онесандра, Плутарха, Ксенофонта, Платона, Эпиктета, Ликурга, Ариана. В предисловиях к ним он подробно останавливался на значении античного наследия в совр. условиях.

С 1828 г. К. начал публиковать «Пособие по языковому материалу» (Γλωσσογραφικῆς ῞Υλης Δοκίμιον) под общим заголовком «Смешанный альманах», или «Неупорядоченное» (῎Ατακτα. Παρίσι, 1828-1835. 5 τ.). В нем был собран разнородный лексикографический материал, по тем или иным причинам не вошедший в другие издания К. (прежде всего в «Греческую библиотеку»). Собранные в этом альманахе языковые и герменевтические примеры К. взял из древнегреч., визант. и новогреч. лит-ры, ВЗ и НЗ, а также из устной традиции.

В полемике о том, каким следует быть языку в греч. гос-ве, К. выступал как против перехода на «архаичный язык», так и против сохранения «народного языка» (димотики). В качестве компромиссного решения он предложил новый искусственный язык, названный «кафаверуса» (очищенный). За основу К. взял народный разговорный язык с его синтаксисом и морфологией, а при выборе лексики предложил постепенно «очищать» ее от варваризмов, в первую очередь - от тюркизмов и др. иностранных заимствований.

Несмотря на занятие преимущественно просветительской деятельностью, К. до конца жизни интересовался политической ситуацией в Греции и из-за границы старался влиять на нее прежде всего путем публикации политических брошюр. Авторитет К. в кругах греков-западников был достаточно высок, не случайно в совр. историографии его называют одним из «идейных вдохновителей убийства» правителя И. Каподистрии, инициированного прозападными кругами. В 1830 г. К. опубликовал брошюру «Что следует делать в сложившихся условиях в освобожденной от турок Греции, чтобы не поработиться христианам турецствующим» (Τ συμφέρει εἰς τὴν ἐλευθερωμένην ἀπὸ Τούρκους ῾Ελλάδα νὰ πράξει εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις, διὰ νὰ μὴ δουλωθὴ εἰς Χριστιανούς τουρκίζοντας. Παρίσι, 1830). В этом издании (опубл. под псевдонимом Г. Пандазидис) К. резко критикует традиционалистскую политику Каподистрии и в качестве решения предлагает вмешательство в греч. дела Франции. С 1831 по авг. 1832 г. К. опубликовал еще неск. произведений подобного содержания.

В кн. «Спутник иерея» (Συνέκδημος ῾Ιερατικός. Παρίσι, 1831) К. под предлогом защиты церковных догматов обрушился с критикой на правосл. клир «за предрассудки и отсталость». Решение проблемы К. видел в реформировании Церкви на протестант. началах, придании ей национального характера и подчинении светской власти. Позиция К. встретила критику со стороны православных традиционалистов - Димитриоса Хадзериса, Стефаноса Карафеодоридиса и Константина Икономоса.

К. похоронен на кладбище Монпарнас. В честь него названы улицы во многих городах Греции. Памятник К. установлен возле Афинского ун-та.

Общественно-политические взгляды и отношение к Православной Церкви

На протяжении всей жизни К. руководствовался мечтой о том, что Греция обретет политическую независимость и пойдет по западноевроп. пути развития. Мировоззрение К. сформировалось под влиянием франц. просветителей XVIII в. и представлений о рационализме как об основе политической и социальной деятельности человека в обществе. В своих произведениях К. развил заимствованные у просветителей идеи и постарался адаптировать их к греческой культуре. В концепции К. ярко отразились особенности новогреч. Просвещения, не случайно в историографии его принято называть «патриархом» этого направления. В то время как Просвещение в Зап. Европе обратилось к социуму, гражданскому обществу и несло социально-политическую направленность, К. и его соратники гл. обр. сосредоточились на проблемах нации. Для них были характерны резко политизированные подходы к вопросам национального самосознания, развитию языка и образования. К. выступал за построение свободного, справедливого и равноправного общества, в котором будут защищены права человека и гражданина. При этом он отвергал крайности идей якобинцев, полагая, что Французская революция пошла по ложному пути излишнего радикализма. В поисках наиболее подходящего политического устройства для Греции К. много лет посвятил правовым исследованиям, анализируя конституции Франции, Великобритании и США, и пришел к выводу, что Греция должна заимствовать демократическое устройство у англо-американцев.

Основными идеями К. были модернизация греческого образования в соответствии с зап. стандартами и теория «метакеносиса». Согласно этой концепции, греч. национальная культурная традиция (имеющая в своей основе древнегреч. культуру) была прервана рим. завоеванием и не нашла продолжения в визант. гос-ве, чуждом Греции по своему духу и принципам. По словам К., Греция была мертва с момента завоевания Филиппом Македонским до 1453 г. Согласно теории «метакеносиса», греч. культурная традиция, утерянная на своей исторической родине, должна вернуться туда из Зап. Европы в интерпретации западноевроп. Просвещения. К. подчеркивал, что в основе западноевроп. цивилизации лежит древнегреч. культурная традиция, в частности воспринятая европейцами через Ренессанс. Именно «метакеносису» культуры, науки и искусства «цивилизованной Европы» на греч. почву К. посвятил всю свою жизнь.

Созданная в Греции усилиями носителей традиц. идеологии образовательная система фактически игнорировалась К. и др. просветителями. Они не могли обвинить Церковь в бездействии и отсутствии попечения о народном просвещении, но, желая оторвать людей от правосл. традиции и отделить школу от Церкви, призывали молодежь уезжать на Запад для получения высшего образования. Кроме того, К. полагал, что в рамках созданной Церковью образовательной системы невозможно решить национальные задачи, т. к. она была направлена на консолидацию правосл. народов и сковывала развитие националистического самосознания.

Многовековое подчиненное положение Греции К. объяснял политикой Церкви, внушавшей народу покорность и раболепие. Корни этого явления он искал в историческом прошлом, в частности в столь презираемом им имперском визант. периоде греч. истории. Отказ от общего визант. прошлого и его дискредитация вели к отрицанию единства правосл. мира, органичным следствием чего стало последующее отделение правосл. Церквей на Балканах от К-польского Патриархата. К. настаивал на том, чтобы греч. клир перестал признавать главой Церкви К-польского патриарха и добился от него независимости. За образец церковного устройства, по мнению К., следовало взять синодальное управление РПЦ. К. был последовательным сторонником автокефалии не только Элладской, но и др. Поместных Церквей Балканского региона.

С западноевропейскими просветителями К. роднило недоверие ко всему сверхъестественному и рациональное отношение к религии. Христианство для него было лишь этической системой и социальным учением, а Православие являлось не образом жизни и богооткровенной традицией, а нравственной и философской концепцией, причем не единственной верной, а одной из многих, имеющих право на существование (хотя и наиболее совершенной). К. часто пользовался цитатами из Свящ. Писания, однако это не было показателем его приверженности христ. ценностям - он делал это лишь для подкрепления собственных идей и теорий. Авторитет Библии для К. фактически приравнивался к значению книг античных авторов. Он был последовательным сторонником распространения Библии и древнегреч. книжности среди народа. В то же время, несмотря на то что К. в своих произведениях апеллировал к античным идеалам, в отличие от наиболее радикальных просветителей он не стремился к возрождению языческого прошлого. Взгляды К. не носили открыто антихрист. характера, более того, он негативно высказывался о безбожии. Как и большинство носителей просветительской идеологии в Юго-Вост. Европе, К. подчеркивал, что желает лишь рационализации религии, очищения Церкви и возвращения ее к утерянным евангельским идеалам.

Несмотря на постоянное декларирование своей приверженности Православию, идеология К. в значительной степени была близка к протестантизму. В своих сочинениях он неоднократно умалял авторитет Свящ. Предания и предлагал ряд радикальных церковных нововведений, к-рые касались разных сторон церковной жизни: он выступал за сокращение постов и служб, выплату рукополагаемым священником определенной суммы на содержание школы в своем районе, наложение на согрешивших христиан денежной епитимии. В то же время в отличие от наиболее радикальных новогреч. просветителей, находившихся под влиянием европ. деистов, К. не выступил с жесткой критикой всех церковных институтов, в т. ч. не ставил под сомнение необходимость священства. Он приводил в своих произведениях примеры достойных архипастырей, но в целом оценивал церковную политику негативно. К. критиковал высшее духовенство, в частности за то, что оно не спешит «направлять юношей на обучение в Европу».

Главной мишенью критики К. были мон-ри, которые он считал носителями церковного консерватизма. По его мнению, «недостойные и безграмотные иноки» «были худшими тиранами, чем турки». К. утверждал, что именно монахи исказили христианство, отдалив его от Евангельского учения. Он выступал за отмену монашества, сокращение количества мон-рей и конфискацию их имущества.

Воспитанный в Зап. Европе, К. не принимал и не хотел понимать особенности правосл. традиции: ему было чуждо почитание мощей, феномен юродивых и столпников, «умное делание» исихастов, длинные службы и само назначение монашества. Живя далеко от родины, К. и мн. его соратники потеряли связь со своей религ. традицией и плохо знали реальную обстановку в отечестве, что порождало искажение фактов. Напр., в своих произведениях применительно к правосл. Церкви К. употребляет выражение «сословие иереев», совершенно нехарактерное для правосл. Востока. Не понимая разницы между черным и белым духовенством, он утверждал, что приходский сельский священник путем подкупа может сначала стать архимандритом, а затем архиереем и даже патриархом.

Для светской греч. историографии характерна положительная оценка творчества К., поскольку оно способствовало национальному возрождению. Критически по отношению к деятельности К. настроены ведущие греч. богословы и церковные историки: протопресвитеры Георгий Металлинос, Феодор Зисис, Иоанн Романидис, проигум. Георгий (Капсанис). Так, Г. Металлинос считает, что творчество К. было использовано в своих интересах зап. державами, к-рые не желали воссоздания полиэтнического правосл. гос-ва правопреемника Византии. Поэтому Наполеон в своей пропаганде сознательно употреблял термин «греческий», носящий моноэтническую коннотацию, противопоставляя его термину «ромейский». Антирелиг. характер франц. пропаганды в Греции, по мнению Г. Металлиноса, был связан со стремлением ослабить роль Православия как объединяющего нацию фактора и заменить его этническим национализмом. И. Романидис утверждает, что европ. державам было невыгодно создание мощной империи, объединившей все «ромейские» народы, вслед. чего и было принято решение не только разрушить «ромейское единство», но и исказить Православие в соответствии с зап. образцами.

В то же время свт. Нектарий Эгинский высоко оценил усилия молодого К. по переводу на греч. яз. «Катехизиса» митр. Платона (Левшина).

Лит.: Ордынский Б. Адамантий Корай: Просветитель новых греков. М., 1857; Γκίνης Δ. Τὰ ἀνώνυμα ἔργα τοῦ Κοραή: Βιβλιογραφικὸ δοκίμιο. ᾿Αθῆναι, 1948; Δημαρᾶς Κ. Δύο φίλοι, Κοραῆς κα Βάμβας. [᾿Αθῆναι], 1953; idem. ῾Ο Κοραῆς κα ἡ ἐποχή του. ᾿Αθῆναι, 1953; idem. Τρεῖς διάλογοι. ᾿Αθῆναι, 1960; idem. τὸ πολιτικὸ θέμα στὸν Κοραή: Μὲ ἀποσπάσματα τῶν «πολιτικῶν παραινέσεων». ᾿Αθῆναι, 1963; Enepekidès P. Documents et nouvelles lettres inédites d'Adamantios Coray tirées des Bibliothèques et Archives européennes (Paris-Besançon-Amsterdam-Leyden-Vienne-Munich-Berlin) // JÖBG. 1956. Bd. 5. S. 85-126; Τσερνόγλου ῎Α. Λόγος εἰς ᾿Αδαμάντιον Κοραήν: Πανηγυρικός. ᾿Αθῆναι, 1957; Δασκαλάκης ᾿Α. Κοραῆς κα Καποδίστιριας: Οἱ κατὰ τοῦ Κυβερνήτου λίβελλοι. ᾿Αθῆναι, 1958; idem. ῾Ο ᾿Αδαμάντιος Κοραῆς κα ἡ ἐλευθερία τῶν ῾Ελλήνων. ᾿Αθῆναι, 1965; idem. Κοραῆς κα Κοδρικᾶς: ῾Η μεγάλη φιλολογικὴ διαμάχη τῶν ῾Ελλήνων, 1815-1821. ᾿Αθῆναι, 1966; Γαλίτης Γ. Αἱ περ κλήρου ἰδέαι τοῦ Κοραή // ᾿Εκκλησία. ᾿Αθῆναι, 1960. Τ. 37. Σ. 305-307, 329-333, 360-363; Papaderos A. Metakenosis: Das kulturelle Zentralproblem des neuen Griechenland bei Korais und Oikonomos: Diss. Mainz, 1962; idem. (Παπαδερός Α.). Μετακένωσις: Ελλάδα. Ορθοδοξία. Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο. Αθήνα, 2010; ῎Ερανος εἰς ᾿Αδαμάντιον Κοραήν. ᾿Αθῆναι, 1965; Rotolo V. Korais e la questione della lignua in Grecia. Palermo, 1965; Moissides G. Adamantios Korais: His Contributions to the Theory and Practice of Adult Education as an Instrument of Social-cultural Change: Diss. Boston, 1967; Chaconas S. Adamantios Korais: A Study in Greek Nationalism. N. Y., 1968; Clogg R. The Correspondence of Adamantios Korais with the British and Foreign Bible Society // GOTR. 1969. Vol. 14. N 1. p. 65-84; Stojanovic M. Adamantios Korais chez les Serbes // RESEE. 1972. T. 10. N 3. p. 511-518; Βαλέτας Γ. Κοραής και Καποδίστριας // πολιτική-Οικονομική ´Ερευνα. ᾿Αθῆναι, 1976. τ. 14. Σ. 11-12; Horton A. Jefferson and Korais: the American Revolution and the Greek Costitution // Comparative Literature Studies. Urbana, 1976. Vol. 13. N 4. p. 323-329; Νοταρής Ι. Ο πατριωτισμός του Κοραή πριν και κατά την Επανάσταση του 1821. Θεσσαλονίκη, 1976; Αργυροπούλου Ρ. Η αριστοτελική πολιτική και ηθική θεωρία και ο Αδαμάντιος Κοραής // Αριστοτέλης Βαλαιωρίτης. Θεσσαλονίκη, 1981. Τ. 2. Σ. 444-448; Di Salvo I. Beccaria nella cultura neogreca antecedente a Korais. Palermo, 1982; Περάνθης Μ. Ο άλλος Κοραής: Μελέτη. Αθήνα, 1983; Διήμερο Κοραή 29 και 30 Απριλίου 1983: Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία τη σκέψη και το έργο του Κοραή. Αθήνα, 1984; Καραγεώργος Β. Ο Αδαμάντιος Κοραής και η Ευρώπη. Αθήνα, 1984; Μεταλληνός Γ. Ο Αδ. Κοραής και η Ορθοδοξία // Θεοδρόμος. Λαμία, 1984. T. 1. 125-157; idem. Αποτίμηση της προσφοράς του Κοραή στο ´Εθνος // idem. Παράδοση και αλλοτρίωση: Τομές στην πνευματική πορεία του νεώτερου Ελληνισμού κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Αθήνα, 1986. Σ. 139-148; idem. Θωτομαχικά-Αντιφωτομαχικά. Αθήνα, 2001; Γριτσόπουλος Τ. Ο αντικληρικός Κοραής εκ της αλληλογραφίας του με τον Πρωτοψάλτην Δημ. Λώτον // Θεολογία. Αθήνα, 1985. Τ. 56. Σ. 830-877; Jouanna J. Coray ey Hippocrate // Hippocrate et son héritage: Actes. Lyon, 1986. P. 181-186; Vallianatos E. From Graikos to Hellene: Adamantios Koraes and the Greek Revolution. Athens, 1987; Θόρης Β. Για τις Διδασκαλίες «Πατρική» και «αδελφική»: Παρατηρήσεις σε ένα σχετικό δημοσίευμα. Κοζάνη, 1989; Μπαρτζελιώτης Λ. Ο ελληνοκεντρικός αντισκεπτικισμός του Αδαμάντιου Κοραή. Αθήνα, 1990; Fassoulakis S. Gibbon's Influence on Koraes // The Making of Byzantine History: Studies dedicated to D. M. Nicol. Aldershot, 1993. p. 169-173; Κουκουρίδης Κ. Ο Κοραής και η Χίος. Αθήνα, 1993; Βλάχος Γ. Η ελληνική ιδέα στον πολιτικό σχεδιασμό του Αδαμαντίου Κοραή και του Ρήγα Θεραίου // Υπερεία Πρακτικά Β´ Συνεδρίου «Θέραι-Βελεστίνο-Ρήγας». Αθήνα, 1994. Τ. 2. Σ. 543-553; Diamantides N. An Elective Encounter: The Koraes-Jefferson Connection // Modern Greek Studies Yearbook. Minneapolis, 1994/95. T. 10/11. p. 587-602; Ηλιού Θ. Από την κριτική στην άρνηση της παράδοσης: Η περίπτωση του Κοραή // Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία. Αθήνα, 1995. Σ. 249-256; Παπαδόπουλος Κ. Ο Κοραής ως βυζαντινολόγος // Σύναξη. Αθήνα, 1995. Τ. 54. Σ. 47-51; Καλοσπύρος Ν. Ο Αδαμάντιος Κοραής ως κριτικός φιλόλογος και εκδότης. Αθήνα, 2006. 2 τ.
А. Г. Зоитакис
Ключевые слова:
Писатели греческие Филологи греческие Кораис Адамантиос [Корай Адамантий] (1748-1833), представитель новогреч. Просвещения, филолог, писатель, деятель национально-освободительного движения
См.также:
АЛЕКСАНДР ПОЛИИСТОР (между 112 и 102 до Р. Х. - ок. 40 до Р. Х.), греч. писатель, историк
АПОСТОЛИС (XV в.), учитель, писатель, переписчик греческих рукописей
ГРАССО Иоанн (кон. XII - после сер. XIII в.), имперский нотарий в Отранто, затем (1236-1250) нотарий имп. Фридриха II Штауфена, грекоязычный поэт и писатель-полемист
ДАМАСКИН ПЕЛОПОННЕССКИЙ († 1815), ученый мон., дидаскал и писатель периода османского господства
ДИОГЕН ЛАЭРТСКИЙ (кон. II - 1-я треть III в.), греч. писатель, автор соч. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» в 10 книгах
ДИОНИСИЙ ФОТИНОС (1777 - 1821), греч. мелург, историк, писатель