КИГАЛАСЫ
Том XXXII , С. 633-634
опубликовано: 26 апреля 2018г.

КИГАЛАСЫ

[греч. мн. ч. Κιγάλαι, Τσιγάλαι, Τζιγάλαι], греч. династия на Кипре в XVII в. Возможно, К. имели итальянское происхождение. Первый известный представитель рода - Матфей (1586-1642; по другим данным, † 1654), клирик греч. Церкви, ученый, переводчик, издатель. Долгое время жил в Венеции, в 1630 г. стал викарием греч. ц. св. Георгия (Сан-Джорджо-деи-Гречи). Матфей издавал церковные и светские сочинения на греческом языке: напр., он опубликовал основное произведение Критского возрождения трагедию Г. Хортациса «Эрофили» (Χορτάτζης Γ. ᾿Ερωφίλη. Βενετία, 1637) и толкования на Песнь Песней Феодорита, еп. Кирского (Μακαριώτατος Θεοδώρητος, ἐπ. Κύρου. Εἱρμηνεία εἰς τὸ ̓Ασμα τῶν ᾿Ασμάτων τοῦ σοφοῦ Σολομῶντος. Βενετία, 1639). Матфей составил сб. «Синтагматион, содержащий правила и просительные молитвы» (Συνταγμάτιον περιέχον κανόνας τε κα εὐχὰς ἱκετηρίους. Βενετία, 1631, 1635, 1681), «Вечную пасхалию» с 1627 по 2159 г. (Πασχάλιον αἰώνιον μετὰ καινῆς κα συνοπτικῆς μεθόδου πρόχειρον τοῖς πᾶσι. Βενετία, 1631, 1688), «Ирмологий» (Εἱρμολόγιον. Βενετία, 1639), компилятивную хронику на новогреч. языке «Новое краткое изложение различных историй» (Νέα σύνοψις διαφόρων ἱστοριῶν. Βενετία, 1637) и переложил на новогреч. язык триодный Синаксарь Никифора Каллиста Ксанфопула (Νικηφόρος Κάλλιστος. Συναξάρια εἰς τὰς ἐπισήμους ορτὰς. Βενετία, 1639, 1650).

У Матфея было трое детей: Иоанн (12 февр. 1622, Никосия - 5 нояб. 1687, Падуя), Иероним (впосл. Кипрский архиеп. Иларион (Кигалас); 4 окт. 1624, Никосия - 1681 или 1682, К-поль) и Димитрий (род. в 1630). Они получили всестороннее образование в греч. коллегии св. Афанасия в Риме (см. ст. Коллегии и семинары папские). Иоанн после 8 лет обучения в коллегии (1 июля 1635-1643) преподавал в ней, затем в течение неск. лет вел адвокатскую практику в Венеции, с 1666 г. был профессором логики и философии в Падуе. Иероним, несмотря на юный возраст, поступил в коллегию в окт. 1635 г., учился там до 1648 г., принял постриг с именем Иларион, занимался просветительской деятельностью в Италии и на греч. островах, вел полемику с кальвинистами. В 1674-1679 гг. Иларион был архиепископом Кипрским. Димитрий поступил в коллегию в 1642 г., 13 апр. 1651 г. был рукоположен во диакона.

Азария Цигалас (Τζιγάλας) (1660-1740), уроженец о-ва Санторин (Тира), деятель греч. просвещения и архимандрит Великой ц. при патриархе К-польском Кирилле IV, в 10-х гг. XVIII в. преподавал в К-поле, был наставником детей валашского господаря Михая Раковицэ, а затем основал уч-ще на Санторине. Азария - автор грамматики греч. языка и небольших поэтических произведений. Достоверных сведений о его связи с семейством К. нет.

Лит.: Σάθας Κ. Ν. Νεοελληνικὴ φιλολογία: Βιογραφίαι τῶν ἐν γράμμασι διαλαμψάντων ῾Ελλήνων. ᾿Εν ᾿Αθήναις, 1868. Σ. 298-301; Ζερλεντῆς Π. Γ. Οἱ διδάσκαλοι τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους σχολῆς̇ ᾿Αζαρίας Τζιγάλας (1660-1740) // Παρνασσός. ᾿Αθῆναι, 1877. Τ. 1. Ν 12. Σ. 893-904; Legrand. Bibl. hell. XVIIe. T. 1. P. 280-285, 329-330, 355-356, 358-360, 399-404; T. 3. P. 312-342; Νικολόπουλος Π. Γ. Κιγάλας // ΘΗΕ. Τ. 7. Στ. 553-554; Μιτσίδης ᾿Α. Κιγάλας ῾Ιλαρίων // Ibid. Στ. 554-555; Τσιρπανλῆς Ζ. Ν. Τὸ ῾Ελληνικὸ κολλέγιο τῆς ῾Ρώμης κα οἱ μαθητές του (1576-1700). Θεσσαλονίκη, 1980.
Л. В. Луховицкий
Рубрики
Ключевые слова
См.также
  • ГАЛАТА селение в долине Солея в горном массиве Троодос (Кипр)
  • КИПР [Республика Кипр], гос-во в Зап. Азии, на о-ве Кипр, расположенном в сев.-вост. части Средиземного м.