ВУЛКАНУ
Том X , С. 24
опубликовано: 6 сентября 2010г.

ВУЛКАНУ

Вулкану. Комплекс старого мон-ря на вершине горыВулкану. Комплекс старого мон-ря на вершине горыВулка́ну [греч. Βουλκάνου], мон-рь в честь Успения Пресв. Богородицы, муж., действующий, принадлежит Мессинийской митрополии Элладской Православной Церкви. Расположен на п-ове Пелопоннес, в 25 км к северо-западу от г. Каламата. Находится на вершине горы вулканического происхождения Итоми на месте святилища Зевса.

Предание относит основание мон-ря ко времени правления визант. имп. Льва III Исавра (ок. 726), когда монахи, гонимые иконоборцами, укрывались в горах. Здесь чудесным образом на дереве была обретена икона Божией Матери, названная Вулканиотиссой, по преданию написанная ап. Лукой. Наиболее вероятное время возникновения обители - кон. XIII - нач. XIV в., в 1573 г. В. был причислен к ставропигиальным мон-рям (сигиллий К-польского Патриарха Иеремии II).

Храм был воздвигнут в визант. период, представляет собой однонефную базилику с нартексом и сложен из камней языческого святилища. Эта церковь называется также Панагия тис Корифис (Богоматерь вершины) или Эпанокастритисса. В кон. XV - нач. XVI в. и в 1625 г. к кафоликону были пристроены 2 парекклисиона, один - к юго-зап. углу нартекса, второй, во имя св. Иоанна Предтечи,- к сев.-зап. стене церкви. Храм был расписан в 1608 г. братьями Димитрием и Георгием Мосху из Нафплио.

В 1625 г. иноки оставили В. из-за его труднодоступного местоположения и нехватки воды и основали новый мон-рь ниже по склону (между селами Валира и Мавромати). Сюда была перенесена чудотворная икона Божией Матери Вулканиотиссы. В 1639 г. К-польский Патриарх Кирилл II Контарис подтвердил статус ставропигиального мон-ря. Построенный в 1701 г. собор (крестово-купольный храм визант. стиля) был освящен в честь Рождества Пресв. Богородицы, однако престольным праздником остается день Успения Пресв. Богородицы (15 авг.). Собор был расписан в 1732 г., но фрески были сильно повреждены турками, захватившими мон-рь по приказу Ибрагим-паши (1825). Монахи В. участвовали в национально-освободительном движении. В 1822 г. они пожертвовали повстанцам 8 тыс. гроссов, во время восстания в Эпире и Фессалии (1854) они послали туда вооруженный отряд из 40 чел. во главе с монахами Софронием, Германом и Филофеем. Во время антиосманского Критского восстания 1866-1869 гг. иноки В. приняли беженцев с Крита. В 1898 г. В. пострадал от пожара, в 1846, 1886, 1965 и 1986 гг.- от землетрясений, в годы второй мировой войны - от германо-итал. оккупации. В 1973 г. храм был заново расписан худож. Д. Яннакопулосом.

В б-ке хранятся рукописи и старопечатные книги, 4 патриарших сигиллия и др. документы, в ризнице - древние церковные облачения и утварь.

Из многочисленных монастырских владений в наст. время В. принадлежат подворья Андромонастиро (с храмом в честь Преображения Господня XII в.), Живоносного Источника в г. Месини и старый мон-рь на вершине горы, отреставрированный в 1972 г. по инициативе Мессинийского митр. Хризостома (Фемелиса).

Святыни: частицы мощей свт. Иоанна Златоуста, прмц. Евдокии, свт. Модеста, вмч. Пантелеимона, мч. Трифона, священномучеников Ипатия, Харалампия, Дионисия Ареопагита, великомучеников Евстафия, Димитрия, мч. Евстратия, нмч. Иоанна Монемвасийского. В особом мощевике хранится глава нмч. Илии Ардуниса из Каламаты.

В наст. время в обители 10 монахов, игумен - архим. Панарет (Георгопулос).

Лит.: Γριτσόπουλος Τ. Α. Βουλκάνου, Μονή // ΘΗΕ. Τ. 3. Σ. 1020-1022; Λέκκος Ε. Π. Τά μοναστήρια τοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Πειραιάς, 1997. T. 2. Σ. 163-167; Κόκορης Δ. Θ. ᾿Ορθόδοξα ῾Ελληνικά Μοναστήρια. ᾿Αθῆναι, 1997. Σ. 243-244; Κοκκίνης Σ. Τά μοναστήρια τῆς ῾Ελλάδος. ᾿Αθῆναι, 1999. Σ. 120-121; Δίπτυχα, 2005. Σ. 685.
Э. П. А.
Рубрики
Ключевые слова
См.также